Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.02.2022

Състав на Местната комисия за БППМН в община Брацигово

 1. Мария Батаклиева – зам.кмет на Община Брацигово – председател на ОбКБППМН;
 2. Атанас Иванов Славов –  юрист;
 3. Иванка Стефанова – секретар на ОбКБППМН;
 4. и членове:
 5. Татяна Симонова – гл.експ.ЕЗСД;
 6. Мустафа Джамбазов – инспектор ДПС към  ПУ-Брацигово;
 7. Невена Стефанова– експерт - отдел „Закрила на детето” при ДСП – Пещера;
 8. Хатидже Църенска – соц. работник отдел „Закрила на детето” при ДСП – Пещера
 9. Ели Мишева – експерт към ”Бюро по труда” – Брацигово;
 10. Димитър Димитров–  гл.сп. ГЗ и ОМП;
 11. Зорка Николова – директор на КСУДС- Брацигово;
 12. Валентина Тръндушева - директор на НУ”Васил Петлешков”;
 13. Росица Дафова - директор  на СУ”Народни будители”;
 14. Величка Грозева – директор на ДГ „Здравец“;

 

Отчет за дейността на МКБППМН през 2021г.
Дата на публикуване: 16.02.2022