Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.02.2022
 1. Провежда общинската политика в областта на социалните услуги в съответствие с решенията на общинския съвет;
 2. Извършва анализ на потребностите от социални услуги в общината и планира социалните услуги на общинско ниво;
 3. Организира, координира и контролира дейностите на социалните заведения ;
 4. Администрира социалните услуги на територията на общината  и организира и контролира дейностите по предоставяне на социални услуги в общността и на социалните институции към общината;
 5. Разглежда постъпилите искания за настаняване в заведения за социални услуги, обработва заявленията на гражданите за еднократни финансови помощи, персонални пенсии и прима и разглежда заявления за ползване на социални услуги;
 6. Координира и разработва проекти в областта на социалните дейности;
 7. Координира и контролира изпълнението на дейностите в Социалната програма на Общината;
 8. Извършва проверки по постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и доставчици на социални услуги и  изготвя отговори по тях;
 9. Организира, координира и контролира дейността в пенсионерските клубове на територията на Общината;
 10. Подготвя мотивирани предложения за оптимизиране на социални услуги и дейности на територията на общината;
 11. Координира съвместната дейност на общината с благотворителни и други организации в областта на социалните дейности;
 12. Изготвя доклади и предложения до Общински съвет;
 13. Координира и контролира дейностите, включени в Социалната програма на Общината.
 14. Изготвя предложения до Общинския съвет за разкриване, закриване, промяна на капацитета на социалните услуги, реализирани от организациите - външни доставчици /неправителствени организации или български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.;
 15. Изготвя и взема участие в разработването на стратегически планове и програми за развитие на социалните услуги на местно и областно ниво;
 16. Осъществява контрол по спазването на критериите и стандартите за извършване на социални услуги, съгласно законоустановените норми на доставчиците на социални услуги на деца, възрастни и лица с увреждания, делегирани от държавата и местни дейности като изготвя протоколи и доклади;
 17. Подготвя и реализира проекти и програми в социалната сфера и сферата на заетостта;
 18. Администрира предоставянето на механизма личната помощ по Закона за личната помощ и осъществява контрол;
 19. Подготвя сключването на споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ. Осъществява правомощие по възлагане  дейностите на доставчик на личната помощ в съответствие със Закона за личната помощ;
 20. Предоставя на агенция Социално подпомагане финансов отчет за изразходваните средства по ползватели на лична помощ;
 21. Поддържа актуална информация за всички социални услуги, които се предоставят на територията на общината, и за техните доставчици и я предоставят на Агенция социално подпомагане;
 22. Изработва предложение за годишен план за социалните услуги;
 23. Информира и консултира гражданите по различни проблеми и ги насочва за ползване на социални услуги;
 24. Извършва проверки по постъпили жалби, сигнали и предложения и отговаря на молби и жалби на граждани по поставени социални проблеми;

Видове социални услуги :
В Община Брацигово се предоставя следните социални услуги :

ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТИ ХОРА

Най-всеобхватната услуга в община Брацигово е Домашен социален патронаж, чрез нея са подобрени условията на живот в домашна среда на възрастните и самотно живеещи хора.

В рамките на общината функционират два домашни социални патронажа:

 • ДСП в гр. Брацигово е с капацитет 100 потребители
 • ДСП в  с. Равногор  с капацитет 30 потребители

В гр. Брацигово и село Равногор търсенето на услугата се увеличава, поради нарастване възрастовата граница на населението. Брацигово сочи, че броят на потребителите става по-висок от капацитета на услугата.

Дневен център за пълнолетни лица  с увреждания - Брацигово
В община Брацигово има разкрит  “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в град Брацигово” с капацитет 10 потребителя.  Той е комплекс от социални услуги, който създават условия за цялостното им обслужване през деня, за задоволяване на всекидневните им здравни, образователни и рехабилитационни потребности, организация на свободното им време и осъществяване на лични контакти.

 „ Личен асистент”
На основание  Закона за личната помощ, от 01.09.2019г.  в община Брацигово се предоставя и социалната услуга – „лична помощ“.
      Това е механизъм за подкрепа на лица с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер. Механизмът гарантира възможност на лицата да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществяват дейностите. Понятието ползвател на лична помощ според механизма е човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото. Ползвателят на лична помощ, или упълномощено от него лице избира асистенти, участва в договарянето на условията на заетостта, в управлението и контрола на вида и времетраенето на положения труд и подписва месечния отчети  на асистента за отрабонетите от него часове. Целта на закона е чрез осигуряване на лична помощ да се подпомогнат хора с увреждания, които да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно да се включват и участват в обществото и достъп до услуги и дейности.

„ Асистентска подкрепа“
         Съгласно Решение № 237/29.01.2021г. на ОбС – гр. Брацигово и Заповед № РД 0015/05.01.2021г. на Изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане се създаде нова социална услуга, „ Асистентска подкрепа“, финансирана от държавния бюджет, считано от 01.01.2021 г с капацитет 27. Потребители на социалната услуга „Асистетнска подкрепа”, съгласно чл. 93, ал.2  от Закона за социалните услуги  са следните от  групи:
1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Социалната услуга „Аситетнска подкрепа”предоставена от Община Брацигово е с капацитет 27 човека. Социалните асистенти, обслужващи потребителите са 10

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА


„Преходни жилища - източно крило“ с апацитет –  6  места  
           Целта на услугата е да подкрепи потребителите да водят независим живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от социалната услуга. Спецификата на услугите се състои в строго индивидуална работа с юношите, предоставяне на самостоятелно пространство, възможност за поемане на отговорност, чрез включване в различни дейности, предлагане на обучения, свързани с повишаване нивото на социална компетентност, професионална и личностна реализация.  Ползвателите са деца от 13 до 18 годишна възраст, лишени от родителска грижа, за които до момента на приемането им в ПЖ са изчерпани възможностите за оставяне и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.

„Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - южно крило“
С общ капацитет от 15  места, услугата е от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване, и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

„Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - западно крило“
 Със заповед № РД-011238 / 02.07.2019г. от Изпълнителния директор на АСП е променен капацитета от 15 на 10 места.

Наблюдавано жилище - гр. Брацигово
Капацитет 6 лица на възраст над 18 год.
Това е форма на социална услуга, оказваща подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат социалните услуги.            

                                     
Дневен център за деца и / или младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 год. в гр. Брацигово  
С капацитет 14 деца и младежи, дневният център за деца с увреждания (ДЦДМУ) е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните потребностите от организация на свободното време и личните контакти. В ДЦДМУ се предоставят здравни, социални и педагогически услуги.

Център за обществена подкрепа – Брацигово
С  капацитет 30  ползватели, центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. В Центъра за обществена подкрепа се предлагат групови програми за формиране на социални умения, както за децата, така и за семействата им.                                 

Център за работа с деца на улицата“
С общ  капацитет - 15 места, центърът за работа с деца на улицата предлага  услуги за деца в риск в среда, близка до семейната от понеделник до петък - дневна форма По този начин се предотвратява настаняването им в социални услуги от резидентен тип, чрез оказване на подкрепа на родителите в отглеждането на децата.
      Потребителите получават образователна и психологична  подкрепа. Екипът работи и с родителите по две програми – Програма за консултиране и подкрепа на семействата и Програма за мобилно училище за родители. В центъра са проведени за 2020г. общо 37 бр. консултации с  родители.