Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.02.2022

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

 1. Разработва и реализира Общинска стратегия за развитие на спорта;
 2. Осъществява координация, синхрон и оперативно взаимодействие между общината, държавните и обществени институции и специализираните спортни организации;
 3. Насърчава и подпомага участието на спортни организации в специализираните програми на Европейския съюз;
 4. Подпомага и координира дейността на спортните клубове за подобряване на здравното и физическо развитие на гражданите и постигане на високи спортни резултати;
 5. Участва в областен съвет към областна администрация за развитие на спорта;
 6. Координира дейностите между спортните клубове и частния сектор за по-добро развитие на масовия спорт;
 7. Следва политиката на Министерството на младежта и спорта; разработва и реализира общинска стратегия за младежка политика;
 8. Изготвя годишен спортен календар.
 9. Проучва и диагностицира състоянието на потребностите, интересите и проблемите на младежта;
 10. Инициира, стимулира и подпомага младежките партньорства на всички равнища, в. т. ч. и с органите на местната власт;
 11. Създава условия за активна творческа и спортна дейност, чрез доразвиване и създаване на нови младежки пространства;
 12. Насърчава и подпомага младежите със специални потребности;
 13. Осъществява контакти с различни организации и институции на международно, национално, регионално, местно равнище, имащи отношение към работата с младежта;
 14. Организира масови младежки прояви с комплексен социализиращ ефект – младежки изложения, фестивали, форуми, спортни състезания, международен обмен и др.;
 15. Участва в работата на обществени, експертни и консултативни съвети и комисии.
 16. Осигурява специализирана закрила на деца на обществени места, предприема мерки за осигуряване безопасността на децата в структурите и звената на територията на общината.