Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.03.2022

Предпоставките за успешното развитие на туризма в Брацигово и региона са уникални и много разнообразни.
Природата на този край е съчетала красотата и величието на Родопите с плодородни полета и  благоприятни климатични условия, в едно с наличието на многобройни и уникални културно-исторически паметници. Географското разположение на общината в подножието на китните Родопи, и запазената Възрожденска архитектура, създава още една възможност за надграждане и развитие на потенциала на туризма, който може да се яви като катализатор за структурното адаптиране и развитие на региона, както и да допринесе за развитието на съпътстващи туризма сектори.

Екологична среда

Най-важни в този аспект са наличието на съхранена екологична среда, резервати, природни забележителности, минерална вода, язовири, разнообразна  флора и фауна. Наличието на 86 вида птици, 44 от които са със световно и европейско значение, а 20 от които са записани в Червената  книга на изчезващите видове за българия е добра предпоставка за развитието на един от новите видове туризъм, а именно орнитологичния.
Разнообразния релеф дава шанс на туристите да видят и ширнали се поля със зеленчуци и овошки, красиви котловини, заобиколени от ухаещи розови полета и красиви планини с богати иглолистни и широколистни гори, красиви поляни и кристално чисти реки. Той предоставя значителни възможности за удовлетворяване на рекреационните и познавателни потребности на туристите и  благоприятства провеждането на планински пешеходен туризъм, вело-туризъм, ски-туризъм. Тук има  особено благоприятни условия за развитието на маршрутно - познавателен туризъм през всички годишни времена. Като се вземе предвид и активизацията на същия, територията се очертава като привлекателна не само за наши, но и за чуждестранни туристи.  Подходящи за това  са местностите около града, района на летовищата Розовски вриз и „Васил Петлешков”, защитените и другите местности около с. Равногор и около с. Жребичко.
Брацигово е на много близко разстояние от пещерата Снежанка,  разположена недалеч от  гр. Пещера, близо до курорта „Свети Константин и Елена”, до язовир „Батак“ и язовир „Антон Иванов”. Тя граничи с природния парк Купена.
Фактът ,че с.Равногор и района около него са обявени за екологично най – чистия на Балканския полуостров, според изследвания на НАССА, се явява мощен двигател за развитието на екотуризма и екологичното земеделие.
Друго огромно преимущество е и фактът ,че  Брацигово и района са записани под № 70 в Списъка на стоте национални исторически обекти.
 

Културно - историческо наследство

Едно от най-забележителните  богатства на региона е съхраненото културно - историческо наследство, което предоставя възможности за развитие на културно – исторически туризъм. На територията на общината има много веществени доказателства, оставени от траки, римляни, славяни и българи. Могилите в с.Равногор са с тракийски произход. Тук е най-голямата куполна тракийска гробница в България, на такава надморска височина. Тракийските гробници  в с.Исперихово са от раннохристиянската  епоха. Паметници от римската епоха са крепостта от ХII век Ватрахокастрон край Брацигово и много мостове, римски пътища и светилища. Камбанарията в Брацигово, строена през 1885 г. от майстор Иван Драгов, е най-високата на Балканския полуостров. В историческия музей се съхраняват много снимки и документи, вещи и оръжие, проследяващи историята на селищата и борбите на неговите жители за свободата през 1876 г.
Читалище "Трендафил", основано през 1874 г. със средства на Васил Петлешков, е културно средище до Освобождението и след него.
Етнографска експозиция - забележителен архитектурен паметник, в който са представени занаяти: розопроизводство, кацарство, тъкачество и др.
Експозиция Брациговска архитектурна школа през Възраждането представя дейността на брациговските майстори в Османската империя.
Експозиция в родната къща на Васил Петлешков. Църквата Св. Троица в с. Жребичко и Брациговската църква са строени през 1831г.  Културен дом, строен през 1956г.

Културни богатства

Едни от забележителните културни богатства на региона са съхранените народни обичаи и местен фолклор. В читалищата са създадени състави за автентичен фолклор и народни танци.
Интерес за туристите представлява това ,че в Брацигово и селата  могат да се наблюдават и да се вземе участие в традиционни празници  - празник на  Брацигово – 12 май , свързан с Априлската епопея , празник на с. Исперихово – „Ден на хляба“,  на с.Розово  - „Празник на ягодата”, празник на с. Жребичко –„ Илинден”, празници на с.Равногор – „ Петровден” и „ Празник  на картофа” и празник на летовище „Васил Петлешков” – надпяване на самодейни състави.
Туризмът е отрасъл със сериозни традиции и природно-климатични предпоставки в общината.  За това говори и факта, че музейното дело е развито много рано през 1926 година.
Туризмът е  предмет на специално, приоритетно третиране и подпомагане от страна на местната власт.
Развитието на балансиран и устойчив по своята същност туризъм, щадящ природните и другите потенциални ресурси е решаващо за цялостния просперитет на региона, за осигуряване на благоденствието на всички жители на този прекрасен край.
От огромно значение е разработването на нови туристически продукти и особено начина им на представяне към точните целеви групи.