Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24B6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CM2

Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.03.2022

В Портала за отворени данни https://data.egov.bg/organisation/profile/4f8468c1-3e3c-42f3-9845-843415ccddf4 също са достъпни поддържаните от Общинска администрация Брацигово публични регистри. Порталът за отворени данни представлява единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни.