Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.03.2022

Програмата  за  управление  на  кмета  на    Община  Брацигово  за  мандат  2019-2023 година е разработена на база Управленския проект и в съответствие с  целите, приоритетите и плана за действие на Общинския план за развитие на община Брацигово 2014-2020 г., както и  с  действащите нормативни  актове  по  отношение развитието  на   всички  направления  на общинските  дейности.  
Новите  предложения  за  изпълнението  на  конкретни  проекти  са допълнение  и  естествено продължение    на  този  план.  Тя  е  съчетание  на  предизборната платформа,  с  която  спечелих местните  избори  през  октомври  2019  г.,  както  и  поетите ангажименти към избирателите.

Предвижда се управлението на Община Брацигово да бъде отворено към националната политика за регионално развитие, като се осигурят достатъчно надеждни основи за техническа подготовка и разработване на успешни проекти по Оперативните програми на ЕС. В тази връзка и в изпълнение на законодателството, регламентиращо местната власт, Програмата е насочена към провеждането на  последователна и устойчива  политика  за  привличане на допълнителни финансови ресурси от Европейските фондове, което  ще позволи подобряването  на местната  инфраструктура,  осигуряването на  по-добра, по-съвременна и  качествена образователна, здравна и социална среда.

ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1.1:Развитие на местната икономика чрез използване на местния потенциал
Приоритет 1.2:Развитие на селското стопанство чрез въвеждане на иновативни технологии
Приоритет 1.3: Развитие на туризма
Приоритет 1.4.: Насърчаване на инвестиционната активност
Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата
Приоритет 2.2.: Опазване на околната среда
Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до тях
Приоритет 3.2.: Подобряване качеството и достъпа до образованието и създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение
Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на групи в социална изолация и малцинствени групи
Приоритет 3.4.: Повишаване на културния статус на населението  
Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината и повишаване квалификацията и уменията на общинска администрация.