Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Патронажна грижа +

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 18.08.2022

„Патронажна грижа +” – Компонент 2“

        Община Брацигово подписа Допълнително споразумение №01 към Договор BG05M9OP001-6.002-0185-С01, с който се ангажира да изпълнява  „Патронажна грижа +” – Компонент 2“ за период от 6 месеца, считано от 02.09.2022г. Финансирането на дейностите по проекта е осигурено  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Цели и очаквани резултати:
Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.
Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.  За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:
- Направление I – дейност „Патронажна грижа“. Очаквано стартиране на дейността: 01.09.2021г.
В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 29 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден за срок от 12 месеца.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип –медицинска сестра, психолог, социален работник и работник доставка по домовете.
- Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“.
АКО ВИЕ ИЛИ ВАШ БЛИЗЪК СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ПАЗАРУВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ НА БИТОВИ СМЕТКИ ИЛИ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ; АКО СТЕБОЛНИ ИЛИ  ПОД КАРАНТИНА , СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА ТЕЛ. 0897435857 ИЛИ ЕЛАТЕ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО НА АДРЕС: ГР.БРАЦИГОВО, УЛ.“АТАНАС КАБОВ“ №6А.
НАШ ЕКИП ЩЕ СЕ ПОГРИЖИ ЗА ВАС ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН!

Патронажна грижа +

С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.  е одобрено проектно предложение на Община Брацигово  за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002  „Патронажна грижа +".

Цели и очаквани резултати

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.  За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:

Направление I - дейност „Патронажна грижа". Стартиране на дейността: 01.09.2021г.

В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 29 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден за срок от 12 месеца.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип -медицинска сестра, психолог, социален работник и работници доставка по домовете.

Направление II - дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности". Стартиране на дейността: 01.09.2021г.

В рамките на Направление 2 ще се осигури реализирането (за 12 месеца) дейности, насочени към  служители в 8-те социални услуги делегирани от държаната дейности, на територията на Община Брацигово. Предвижда се да се назначи на трудов договор и  помощен персонал - хигиенисти към всички социални услуги. В изпълнение на работните си задачи, назначените лица ще спазват всички необходими противоепидемиологични мерки. Ще се въведат допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, с цел превенция на корона вирусната инфекция. За персонала на услугите и допълнително назначените лица ще бъдат осигурени необходимите лични предпазни средства. Персоналът и потребителите на услугите ще бъдат тествани при нужда за COVID-19.

Ще се осигури и компютърна техника и др. с цел осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.

Целеви групи, обхванати от проекта:

  • 29  лица, които ще получават патронажна грижа;
  • 106 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата дейности;
  • 17  заети лица  по проекта

 Основни очаквани резултати:                                                                                                         

За Направление I - сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа"; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 29  потребители и др.                                        

 За Направление II - осъществяване на регулярна дезинфекция и обезопасяване на помещенията в социалните услуги ДДД в гр. Брацигово; периодично тестване на персонала и потребителите; осигуряване на допълнително заплащане/заплащане за извънреден труд на лицата, заети с предоставяне на услугите ДДД и др.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0185-C01 „Патронажна грижа + в община Брацигово" е в размер на 282591,65  лв., 100% финансиране от ЕСФ.                                                                 Проектът ще се изпълнява 14 месеца.