Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Подобряване на спортната инфраструктура - с.Бяга, Община Брацигово"

Дата на публикуване: 17.05.2019
Последна актуализация: 29.03.2022

20.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че е издадено Удостоверение №2/19.01.2021г. за въвеждане в експлоатация на строеж IV категория: „Подобряване на спортната инфраструктура - с.Бяга, Община Брацигово".

 

18.12.2020г.

       Уведомяваме Ви, че на 16.12.2020г.приключи изпълнението на  строителните дейности по изпълнение на обект: „Подобряване на спортната инфраструктура - с.Бяга, Община Брацигово".
      За обекта е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на обект /Образец 15/ с дата 16.12.2020г.

 

13.08.2020г.

       Уведомяваме Ви, че на 12.08.2020г., с Протокол №2 за откриване на строителна площадка  и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура са стартирали строителните дейности по изпълнение на обект: „Подобряване на спортната инфраструктура - с.Бяга, Община Брацигово".

      Изпълнител, след проведена обществена поръчка по ЗОП е „Братя Пашкулеви" ООД гр.Брацигово. Стойността на договор №Д-7 от 30.01.2020г. е 110645,46лв с вкл.ДДС.
     Срок за изпълнение на обекта - 150 календарни дни от датата на подписване на Протокол №2 за откриване на строителна площадка  и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура.

 

17.05.2019г.

Информираме Ви, че Община Брацигово подписа с ДФЗ

Административен Договор №BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2."Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"

№BG06RDNP001-7.007 - СПОРТ

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура"

 
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 97 228.01 лева без ДДС и е за обект: „Подобряване на спортната инфраструктура - с.Бяга, Община Брацигово". Целта на проекта е изграждане на спортна площадка за мини-футбол с 1 малко футболно игрище. Размерът на игрището е 40/20м. По периметъра се предвижда зона за сигурност с ширина 1.50м. по дългите страни и 2.00м. по късите страни. Игралното поле ще е оградено с ограда с височина 2.00м. Настилката на игралното поле ще бъде от изкуствена трева, ограничена с градински бордюри. Размерът на футболните врати е 300/200см., закрепени със самостоятелни фундаменти. Разчертаването на игралното поле ще бъде съгласно нормативните изисквания. Общата площ на зоната на игрището е 1013м2.