Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 10.03.2022

КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

Община Брацигово е внедрила модул за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път, без необходимост от физическо присъствие във Фронт офиса.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща.

Системата за електронното връчване ползва услуга за удостоверяване на време на изпращане и получаване на документа/съобщението. Удостоверението за време (Електронен времеви печат по Регламент (ЕС) № 910/20141) е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент.

Практическата полза е възможността да се докаже пред съд или друго физическо или юридическо лице, че някакъв блок информация е съществувал преди някаква дата, час, минути и секунди.

Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg) се поддържа и администрира от Държавна агенция „Електронно управление“ .

Предимства на Системата за сигурно електронно връчване:

◾Удостоверяване на време на изпращане на документи и съобщения от изпращача;
◾Удостоверяване на време на получаване на документи и съобщения от получателя;
◾Сигурност и защитеност на комуникацията;
◾Доказателствена тежест на комуникацията;
◾Гаранция за автентичност на обменените документи.

 БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
 

Банкова сметка:

ОБЩИНСКА БАНКА АД ГР. ПЕЩЕРА
IBAN: BG98SOMB 91308430490044
BIC: SOMBBGSF

Код - патентен данък - 441400
Код - данък сгради и лихви данък сгради - 442100
Код - данък върху наследствата - 442200
Код - данък превозни средства - 442300
Код - такса битови отпадъци и лихви ТБО - 442400
Код - данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин - 442500
Код - други данъци - 443400
Код - Приходи от наеми на имущество - 444100
Код - Приходи от наеми на земя- 444200
Код - Такси за технически услуги - 448001
Код - Такси за административни услуги - 448007
Код - Туристически такси - 448012

Дарителска сметка:
IBAN: BG 98 SOMB 91308430490044
BIC: SOMBBGSF
ОБЩИНСКА БАНКА АД ГР. ПЕЩЕРА
Код - дарения от страната - 445100
Код - дарения от чужбина - 445200