Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GE7

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 24.02.2022
Последна актуализация: 29.03.2022

Декларация за достъпност към Официална електронна страница на Община Брацигово

Община Брацигово се ангажира да осигури достъпност и институционална идентичност на електронната си страница с цел тя да бъде ориентирана към потребителите и с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание за всички лица, включително хората с увреждания. Ние непрекъснато подобряваме потребителското изживяване за всички и прилагаме съответните стандарти за достъпност.
Административните органи следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, които са въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ бр. 94/ 29.11.2019 г.). Уеб старниците трябва да бъдат в съответствие с изискванията за институционална идентичност, в изпълнение на чл. 40, ал. 1 на „Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“ (НОИИСРЕАУ) и съгласно „Правила за институционална идентичност“ на Държавна агенция „Електронно управление“.

Мерки за подкрепа на достъпността

Община Брацигово предприема следните мерки за осигуряване на достъпност на Официална електронна страница на Общината:
Нашата мисия и цел е да осигуряваме достъпно, ясно и лесно разбираемо съдържание с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ориентирано към всички потребители.
Достъпността на електронното съдържание заема важно място в нашите вътрешни политики с цел създаване на единна рамка за институционална идентичност.
Достъпността е интегрирана в нашите практики за възлагане на обществени поръчки.
Осигуряваме постоянно обучение на служителите си във връзка с достъпността.
Дефинираме ясни цели, отговорности и практики в областта на достъпността на уеб съдържание.
Използваме официалните методи за осигуряване на качество на достъпността и спазваме приложимите нормативни изисквания.

Съответствие

Основните насоки за достъпност на уеб съдържанието на W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) определя изискванията за дизайнерите и разработчиците за подобряване на достъпността за хората с увреждания. Той определя три нива на съответствие: ниво А, ниво АА и ниво ААА.
Официална електронна страница на Община Брацигово е в съответствие с WCAG 2.1 ниво AA. В съответствие означава, че основното съдържание съответства напълно на стандарта за достъпност.

Допълнителни изисквания за достъпност

Правила на ДАЕУ за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация на Република България

Обратна връзка

Приветстваме вашите отзиви за достъпността на Официална електронна страница на Община Брацигово. Моля, уведомете ни, ако се сблъскате с пречки за достъпността на Официална електронна страница на Община Брацигово:

Тел: +359 3552 20 65
E-mail: kmet@bratsigovo.bg
Адрес на управление: п.к. 4579, обл. Пазарджик, Община Брацигово, гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ № 6А;
Адрес за кореспонденция: п.к. 4579, обл. Пазарджик, Община Брацигово, гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ № 6А;

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Официална електронна страница на Община Брацигово е проектирана да е съвместима със следните помощни технологии: Поддържащи достъпност и широко разпространени браузъри и други потребителски инструменти и технологии за уеб съдържание, които са достъпни за изтегляне или закупуване по начин, който: не затруднява лица с увреждания повече отколкото лица без увреждания и процедурата за придобиването им е еднакво улеснена за всички потребители.

Технически спецификации

Достъпността на Официална електронна страница на Община Брацигово разчита на следните технологии за работа с конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:
HTML
CSS
JavaScript
JPG
PNG
PDF
DOC
XLS
Тези технологии са комбинирани в съответствие с използваните стандарти за достъпност.

Подходи за оценка на съответствие

Община Брацигово оценя достъпността на Официална електронна страница на Общината чрез следните подходи:
Самооценка
Одити от компетентен надзорен орган

Декларация за достъпност

Декларация за достъпност, като част от процеса за доказване на съответствие на Официална електронна страница на Община Брацигово и е налична на следния адрес: www.bratsigovo.bg

Формално утвърждение на декларацията за достъпност

Тази декларация за достъпност е официално утвърдена от:
Община Брацигово
Надежда Казакова
Кмет на Община Брацигово

Ред за подаване на жалби относно достъпността

За препоръки и жалби, моля свържете се с нас на: kmet@bratsigovo.bg
Телефон: +3593552/2065.

Документи

Приложения:

________________________________________
Дата:
25.02.2021г.

Община Брацигово
Надежда Казакова
Кмет на Община Брацигово