Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F2

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 10.03.2022

Получаването на издадени  удостоверения/служебни бележки лично ли трябва да бъде?

Получаването става лично или от упълномощен представител.

Как мога да си запиша час за среща с кмета?

 На електронна поща: kmet@bratsigovo.bg. или на тел 03552/2065 вътр. 104

При извършена кражба, може ли да ми се предоставят записи от видеонаблюдението в община Брацигово?

При извършена кражба се подава  жалба или сигнал в Районно управление –  гр. Брацигово, които в качеството си на компетентен орган, за разследване на жалби и сигнали, изискват записите от камерите по служебен път и предприемат необходимите мерки по установяване на извършителя.

Къде мога да заплатя задълженията си за местни данъци и такси?

   

Данъците си мoже да платите, да направите справка  и да получите  информация по ЗМДТ всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в административната сграда на Община Брацигово на адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"6А, тел. 03552/2065, в.117 и на интернет страницата https://www.bratsigovo.bg/;

Бнакова сметка:

Бнака: Общинска банка АД

IBAN:BG98SOMB91308430490044

BIC:SOMBBGSF

Код за вид плащане 442100 - данък сгради

Код за вид плащане 442400 - такса битови отпадъци

Код за вид плащане 442300 - данък МПС

 

На платилите пълния размер ДНИ, ДПС и ТБО до 30 април за цялата текуща година се прави отстъпка от 5%.

Не ползвам имота през по-голямата част от годината, може ли да не заплащам такса смет?

За имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година, не се събира  такса сметосъбиране и сметоизвозване. За целта се подава декларация по образец в Центъра услуги и информация на общината или по електронен път в срок до 31 октомври на предходната година.

Как да си направя регистрация като физическо лице в системата за сигурно електронно връчване?

Достъпът на физически лица до системата за сигурно електронно връчване се осъществява след регистрация чрез нормативно установени средства за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис, персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен иститут (НОИ).

Как се регистрират юридически лица в системата за сигурно електронно връчване?

Юридическите лица създават профили в Системата за сигурно електронно връчване като следват стъпките:

    Представляващия фирмата се регистрира като физическо лице;
    Попълва и подписва с квалифициран електронен подпис Приложение №2;
    Подава заявлението в Системата за сигурно електронно връчване.