Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N2

Туристическа информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 15.03.2022

Природа

Природата на този край е съчетала красотата и величието на Родопите с плодородни полета, както благоприятните климатични условия, така и наличието на многобройни и уникални културно-исторически паметници.

С цел да допринесат за съхраняването на туристическите ресурси, като защитени местности, растителни и животински видове, исторически, археологически, културни паметници и занаяти, както и да се създадат по-привлекателна среда за развитие на екотуризма, местната власт и юридически лица с нестопанска цел правят опити да разработват и реализират различни проекти.
Общинското ръководство работи усилено по изграждането на туристически информационен център, който е крайно необходим за развитието на туризма в региона.

Общината разполага с всички необходими ресурси за развитието на селски и екотуризъм и прави всичко необходимо да подпомогне желаещите да се занимават с тези дейности.
Предстои изграждането на туристически информационен център, липсата на който е основна причина за неоползотворяване на високия туристически потенциал на общината. С неговото изграждане, с изградената добра хотелска база, с подобряване на туристическата инфраструктура и опита в съвместната дейност с практикуващи занаятчии, хотелиери, ресторантьори и организации, работещи в областта на туризма в Община Брацигово ще се осигурят необходимите условия и възможности за бързо развитие на туризма и превръщането му във водещ отрасъл на общинската икономика.
Също така географското разположение на общината в подножието на китните Родопи, и запазената възрожденска архитектура, създава още една възможност за надграждане и развитие на потенциала на туризма, който може да се яви като катализатор за структурното адаптиране и развитие на региона, както и да допринесе за развитието на съпътстващи туризма сектори.

Маршрути

Обща информация - Община Брацигово заема територия от около 221 кв.км.
 
Според физикогеографското райониране на България, Общината попада в Западно родопската област на Осоговско-Родопската зона. В нея се включват части от Бе сахарска, Корсарски и Баташки ридове. Общината граничи с общините Кричим, Пещера, Батак и Девин. С тях е свързват асфалтирани пътища от републиканската пътна мрежа, а с Пловдив и Пещера- и Ж.П. линия. Най-високите й части са източните склонове на рида Къркалия с добре изразено северно – южно направление и северните склонове на Баташката планина – със западно – източно направление. Между тях е врязана долината на р. Стара и нейните притоци, включително р. Равно горска и р. У мишка. Територията на общината е разположена между 300м. и 1400м. надморска височина, а гр. Брацигово- 420м

- Релеф

 • Физикогеографските условия определят климата в района на общината, като преходно-континентален, което се доказва и от количествените показатели на основните климатични елементи.
 • Геоложкият строеж на територията на общината е представен от гнайса, амфибиолити, слюдести шисти, дебелослойни мрамори.
 • Широкото релефоизграждащо участие на мраморите е предпоставка за образуването на форми с карстов характер. Корозионното въздействие на водата върху пукнатините на мраморите е довело до образуването на подземна карстова хидрография.


- Климат

 • Средномесечната януарска температура е –0,3°С; средната юлска е 21,9 °С, а средногодишната е 11,5°С. Средногодишната температурна амплитуда е сравнително ниска- около 22 °С. В планинските части с надморска височина над 1000м. съответните средни температури са по-ниски с 3-4°С
 • Средногодишните валежни количества варират между 500мм. в ниските и 750мм. до 1000мм. във високите части при средни за страната 650мм.
 • Относителната влажност на въздуха е между 55% през август най- сухия месец и 83% през месец януари и декември . Денонощните колебания на влажността са по- малки – между 90% в сутрешните и 75% в обедните часове.
 • Климатичните данни за ветровата характеристика в Брацигово са непълни.Ако се приеме, че са близки до тези в Пещера, то преобладаващите са североизточните и северозападни ветрове, чиято честота е почти еднаква, а средната скорост на вятъра е 1,7 м/сек. Имайки предвид разликите в месторазположението, може да се предположи, че неустойчивостта на атмосферата в Брацигово е по-голяма, което създава по- добра възможност за разсейване на вредните вещества в атмосферата.
 • Геоложкият строеж на територията на общината е представен от гнайси, амфибиолити, слюдести шисти, дебелослойни мрамори.
 • Широкото релефоизграждащо участие на мраморите е предпоставка за образуването на форми с карстов характер. Корозионното въздействие на водата върху пукнатините на мраморите е довело до образуването на подземна карстова хидрография.


- Защитени територии - На територията на община Брацигово има обявени шест защитени територии, някои от които са:

 • Защитена местност “ Атолука”. Намира се в землището на Брацигово и Равногор и заема площ от 318,2 ха.
 • Защитена местност “ Тъмра” – в землището на Брацигово и Розово. Площта й е 537,3 ха.
 • Историческото място “ Винище” – в землището на с. Равногор с площ 27,5 ха.
 • Вековно дърво “ Бук” Д.Р. № 515 – с. Розово
 • Архитектурен резерват – с. Жребичко
 • Всички защитени обекти попадат в горския фонд и се стопанисват и опазват от ГС – Пещера. Състоянието им е добро.


- Маршрути и защитени видове растения и животни - На територията на екорегиона съществуват 11 туристически маршрута за пешеходен туризъм.като постоянно се създават и нови. Екопътеките предоставят изключително разнообразни възможности за туризъм и достъп до обектите за екотуризъм. . Маршрути 1 , 4 и 9 са високопланински и са предназначени за опитни туристи. Преминавайки през 10- те туристически маршрута могат да се видят защитени растителни видове като: вековен бук, миши трън, котенце, мечо грозде, нежит, бъз, мъхестта камбанка и др. От защитените животински видове се срещат: мишелов, малък ястреб, пъстър кълвач, червеногърба сврачка, бухал, кафява мечка и дива коза.

 

Културно-историческо наследство

Община Брацигово има богато културно-историческо наследство, то привлича много туристи. На територията на общината има много веществени доказателства, оставени от траки, римляни, славяни и българи. Могилите в с.Равногор са с тракийски произход. Тук е най-голямата куполна тракийска гробница в България. Камбанарията в Брацигово, строена през 1885 г. от майстор Иван Драгов, е най-високата отделна камбанария на Балканския полуостров. В историческия музей се съхраняват много снимки и документи, вещи и оръжие, проследяващи историята на селищата и борбите на неговите жители за свободата през 1876 г. Дамовата къща е паметник на културата, в момента е и туристически комплекс.
Етнографска експозиция - забележителен архитектурен паметник, в който са представени занаяти: розопроизводство, кацарство, тъкачество и др. Експозиция "Брациговска архитектурна школа" през Възраждането представя дейността на брациговските майстори в Османската империя. Експозиция в родната къща на Васил Петлешков.
Селището се развива бурно през възраждането и през 1831 г. е създадено Първото килийно училище. Днес Брацигово е град с богато културно-историческо наследство. Той е един от тези исторически градове, които крепят националния дух на българина.

Списък на заведенията за хранене и развлечения на територията на община брацигово:

1.Ресторант ” РОДОПСКИ ЧАНОВЕ” - капацитет 30 бр.места за сядане
   адрес: гр.Брацигово  ул.”Данаил Дименов”№17 - 0896107473


2.Ресторант “МАРКОВИ” – капацитет 50 бр. места за сядане
   адрес: гр. Брацигово  ул. “ Братя Гачеви” №17 - 0885995528


3. Ресторант „ ГЮЛЕМЕТОВА КЪЩА”- капацитет 40 места за сядане
    адрес: гр. Брацигово  ул. „ Васил Петлешков”

4. Ресторант „ ВИКТОРИЯ” – капацитет  150 места за сядане
    адрес : гр. Брацигово  ул. “ Слави Дишлянов” № 31 - 0899123489


5. Ресторант “РАВНОГОР”- капацитет 50 бр. места за сядане
    адрес: с. Равногор  Община Брацигово - 0878488981

6. Ресторант „ ПЛАЖЪ“ капацитет 80 бр. места за сядане
    адрес: гр. Брацигово бул.“ Освободители“ № 37 - 0877909053

   
7. Ресторант към хотел “РАВНОГОР”- капацитет 36 бр. места за сядане
    адрес: с. Равногор  Община Брацигово - 0878878414


8. Ресторант “ ЛЯТНА ГРАДИНА”- капацитет 20 бр. места за сядане
    адрес: с. Козарско  Община Брацигово

9.  Ресторант „ БОРИКА“ – капацитет 50 бр. места за сядане
    адрес: с Равногор  Община Брацигово - 0888261347
    
10. Кафе -аперитив “ИЛИНДЕН”- капацитет 50 места за сядане
   адрес: гр. Брацигово  ул.”Вълев бунар” № 5 - 0898448130

11.  Кафе – аперитив “КАПИЯТА”-капацитет 20 бр. места за сядане
    адрес: гр. Брацигово  пл. “23 ти септември” №9

12. Кафе- аперитив “ЕВРО БАР” – капацитет   30   бр. места за сядане
     адрес: гр. Брацигово  ул.”Атанас Кабов” №16 - 0886836926

13. Кафе-аперитив “СТРОМОН” – капацитет 60 бр. места за сядане
     адрес: гр. Брацигово  ул.” Атанас Кабов” №13 б - 0877152505


14. Кафе-аперитив “ВИЕНА” –капацитет 30 бр. места за сядане
       адрес: гр. Брацигово  ул.” Христо Дамянов” № 2 - 0878862027

 

15 .Кафе-аперитив “ ВАСИЛ ”-капацитет 16 бр. места за сядане
     адрес: гр.Брацигово  ул.”Васил Петлешков” №40


16.    Кафе – сладкарница “ЕВРОФУТБОЛ” – капацитет 50 места за сядане
    адрес: гр. Брацигово  бул.”Освободители” №24 - 0884918911
    
17.    Кафе – аперитив “ ШОКОЛАД “ – капацитет 150 места за сядане
    адрес: гр. Брацигово ул. “ Христо Смирненски “№1 - 0877152505

 18.   Кафе- аперитив “ВИКТОРИЯ” – капацитет 40 места за сядане
    адрес : гр. Брацигово  ул. “ Слави Дишлянов” № 31 - 0899123489
   

 19.  Кафетерия “ АСО” – капацитет 20  места за сядане
        адрес : гр. Брацигово ул. Никола Мишев” №25 - 0886741109


20.    Бистро „ ПОП СОКОЛОВАТА КЪЩА“ –капацитет 44 места
         адрес: гр. Брацигово ул.“ Поп Сокол“ № 2 - 0879366229
     
21.   Кафе-аперитив “ДАРИ”- капацитет 30 бр. места за сядане
       адрес: с. Исперихово  Община Брацигово - 0899067989


22.  Бистро “ ХОЛИДЕЙ” – капацитет 35 места за сядане
      адрес: с. Исперихово Община Брацигово - 0896103013


23. Кафе – аперитив „ НЕНКО 2 ”- капацитет 30 места за сядане
       с. Исперихово  Община Брацигово - 0893785897


24. Кафе-аперитив “ФЛАМИНГО” –капацитет  20 бр. места за сядане
       адрес: с. Бяга Община Брацигово

 

25. Кафене “ ЛАЙТ” – капацитет 20 бр. места за сядане
      адрес: землището на село Бяга - 0886441813


26. Кафе – аперитив” ДИАНА ”- капацитет 20 бр. места за сядане
      адрес: с. Козарско  община Брацигово


27. Кафе- аперитив “МАРИЕЛА” –капацитет 40 бр. места за сядане
       адрес: с. Равногор  Община Брацигово

 28.  Кафе – аперитив „ АТОЛУКА“ – капацитет 20 бр. места за сядане
      адрес: Летовище „ Васил Петлешков“ - 0886889337


29. Кафе – бар „ ЕЛИНА”- капацитет 20 бр. места за сядане
       адрес: с. Равногор Община Брацигово

30. Бистро „ СВЕТИ КОНСТАНТИН“ –  капацитет 50 места за сядане
       адрес: гр. Брацигово бул.“ Освободители“ № 30 - 0877355527


31. Ресторант „ИТАЛИЯ“ – капацитет 50 места за сядане
      адрес: гр. Брацигово ул. „Слави Дишлянов“ № 2 – 0898536345

32. Кафе-аперитив „Розовски вриз“ – капацитет 50 места за сядане
      адрес: летовище „Розовски вриз“ - 0888212215

Списък на местата за настаняване  и средства за подслон

1.    Хотел „ Виктория” – една звезда 36 стаи – 72 легла
гр. Брацигово  тел.0899123489

2.    Хотел „ Равногор” – една звезда 24 стаи – 48 легла
    с. Равногор тел. 0878878414

3.    Семеен хотел – „ Маркови” – една звезда – 6 стаи – 12 легла
     гр. Брацигово тел. 0885995528

4.    Семеен хотел „ Борика” две звезди – 20 стаи – 40 легла
с. Равногор тел. 0888261347

5.    Семеен хотел „ Стромон” една звезда 14 стаи – 26 легла
гр. Брацигово тел.0899105179

6.    Семеен хотел „ Атолука” една звезда  8 стаи – 17 легла
гр. Брацигово тел. 0886229337
 
7.    Пансион „ Арт спектър”  една звезда– 10 стаи – 15 легла
гр. Брацигово тел. 0888934086

8.     Къща за гости„ Попсоколова къща”  една звезда– 5 стаи – 8 легла
     гр. Брацигово тел. 0879366229


9.     Къща за гости „ Чисто село” една звезда 7 стаи – 18 легла
с. Равногор тел. 0878878808


10.    Къща за гости „ Надежда 1“ – 6 стаи – 12 легла
Землище на с. Равногор  тел.0882901400


11.     Къща за гости „ Касандровата къща“ – 4 стаи – 8 легла
гр. Брацигово тел. 0889343126


12.    Къща за гости „ Старата къща“ – 5 стаи – 10 десет легла.
с. Козарско тел.0897901505


13.    Къща за гости „ Пауновата къща“ – 4 стаи – 8 легла
с. Равногор  тел: 0878505970

14.    Апартамент за гости „ Свети Константин“ I – 2 стаи – 3 легла.
гр. Брацигово тел. 0877355527

15.     Апартамент за гости „ Свети Константин“ II – 2 стаи – 3 легла.
гр. Брацигово тел. 0877355527.

16.     Апартамент за гости „ Хит хаус“ – 2 стаи – 3 легла.
гр. Брацигово тел. 0899220967

17.    Стаи за гости „ Илинден“ – 5 стаи – 10 легла
гр. Брацигово  тел. 0898448130

18.    Стаи за гости Надежда 2 – 4 стаи – 8 легла
Землище на с. Равногор тел. 0882901400

19.     Стаи за гости „ Дива“ – 4 стаи – 8 бр. легла
Местност „ Чечево“ до Язовир Въча тел. 0892711106


20.    Стаи за гости „ Свети Константин“ - 4 стаи – 8 легла.
гр. Брацигово тел. 0877355527

21.     Стаи за гости „ При Спас“ – 2 стаи – 4 легла.
с. Козарско тел. 0890559119

22.     Стаи за гости „Хебър“ – 4 стаи – 8 легла.
Летовище „ Розовски вриз“ тел.0878340552

23.    Стаи за гости „ Хит хаус“ – 5 стаи – 10 легла.
гр. Брацигово  тел. 0899220967

24.    Стаи за гости „ Банята“  - 3 стаи – 7 легла.
гр. Брацигово тел.0887401220

25.     Къща за гости „ Младеновата къща“ – 3 стаи – 9 легла.
с. Равногор тел.
     

26.     Стаи за гости „ Паликарови“ – 5 стаи – 12 легла
с. Розово тел.0895069149
     
27.     Апартамент за гости „ Атолука“ 1 – 2 стаи – 3 легла
           Летовище „ Васил Петлешков“  тел.0888934086

28.     Апартамент за гости „ Атолука“ 2 – 2 стаи – 3 легла
           Летовище „ Васил Петлешков“  тел.0888934086

29.     Апартамент за гости „ Атолука“ 3 – 2 стаи – 3 легла
           Летовище „ Васил Петлешков“  тел.0888934086

30.     Апартамент за гости „ Атолука“ 4 – 2 стаи – 3 легла
           Летовище „ Васил Петлешков“  тел.0888934086

31.     Стаи  за гости „ Атолука“ 1 – 5 стаи – 12 легла
           Летовище „ Васил Петлешков“  тел.0888934086

32.     Стаи  за гости „ ФОРЕСТ“  – 5 стаи – 11 легла
УПИ I – м. Чечево   тел.0892711106