Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.03.2022

Комисия по икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

Председател:  Галина Василева
         Членове:  Светослав Рашайков
                            Стоян Вълков
                            д-р Милка Кънчева
                            Йордан Михайлов

Комисия по териториално развитие, комуникации и околна среда

Председател: Йорданка Атанасова
         Членове: арх. Младен Китов
                           Петър Павлов
                           Петър Маринов
                           Иван Пенчев

Комисия по законност и обществен ред

Председател: Стоян Вълков
         Членове: Мария Мадарова
                           Костадинка Найденова
                           Йордан Михайлов
                           Петър Маринов

Комисия по оперативен контрол на дейността на „Инфрастрой" ЕООД град Брацигово

Председател: Йорданка Атанасова
         Членове: Светослав Рашайков
                           Петър Маринов
                           Иван Пенчев

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Председател: Йордан Михайлов
         Членове: Мария Мадарова
                           Петър Павлов
                           д-р Милка Кънчева
                           Костадинка Найденова