Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111D34
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DJ4
Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г. - 2023г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за мандат 2015г. - 2019г.

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 24.01.2022