Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P5
Местоположение Природни ресурси Население Инфраструктура Забележителности

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.01.2022

Община Брацигово попада в Западно Родопската област на Осоговско-Родопската зона. В нея се включват части от Бесапарска, Къркарски и Баташки ридове. Общината граничи с общините Кричим, Пещера, Батак и Девин. С тях я свързват асфалтирани пътища от републиканската пътна мрежа, а с Пловдив и Пещера- и Ж.П. линия. Най-високите й части са източните склонове на рида Къркария и северните склонове на Баташката планина. Между тях е врязана долината на р. Стара и нейните притоци, включително р. Равногорска и р. Умишка. Територията на Общината е разположена между 300м. и 1400м. надморска височина, а гр. Брацигово- 420м.
Община Брацигово заема територия от 22 177ха, от които 9 259ха са в поземления фонд, 12 282ха-в горския фонд и 600ха-в регулационните граници. Повече от половината – 55,3% от общата площ, попада в горски фонд. Изключително интересен и забележителен е фактът, че община Брацигово се констатира най-чистия въздух на Балканския полуостров. Този факт е изнесен от последните изследвания на NASA направени в началото на 2004г. за което ръководството на община Брацигово получи специално известие, подкрепено със снимков материал от NASA – USA.
Административен и културен център на общината е гр. Брацигово, който се намира на 420 м. надморска височина.

Благоприятният климат , изобилието на гори, пасища, бистри реки и потоци, плодородни почви и важни пътни артерии са способствали земите в Брациговската община да бъдат населени още в най- дълбока древност. Много са веществените доказателства, оставени от траки, римляни, славяни и българи. Могилите в с. Равногор са с тракийски произход. Тук е най-голямата куполна тракийска гробница в България. Тракиййските гробници са от ранно християнската църква в с. Исперихово.
Камбанарията в гр. Брацигово, строена през 1885г. от майстор Иван Драгов е най-високата на Балканския полуостров. Град Брацигово е известен с богатото си културно и историческо наследство. Традициите но брациговската архитектурна школа се продължават и до днес чрез обучението на нови кадри в професионалната гимназия по архитектура и строителство ПГАС “ Г. Златков”. Безспорен принос за освобождаването на България от турско робство има и гр. Брацигово, който е един от центровете на Априлското въстание – привлякло вниманието на европейските народи.
Природата на този край е съчетала красотата и величието на Родопите с плодородни полета, както благоприятните климатични условия, така и наличието на многобройни и уникални културно-исторически паметници.