Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2I63
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.02.2022

Селско и горско стопанство

 1. Организира и регулира дейността по стопанисването и използването на общинските земи и гори;
 2. Отговаря за прилагането на приложимите разрешителни режими в областта на земеделието и горите на територията на общината;
 3. Създава постоянно действащи епизоотични комисии за прилагане на мерките по здравеопазване на животните;
 4. Съдейства за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
 5. Отговаря за районирането на пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост - забраняват използването им;
 6. Организира събирането на умрелите безстопанствени животни  и организират обезвреждането на странични животински продукти;
 7. Предприема  мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
 8. Предприема мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места и определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места;
 9. Организира контрола за спазване изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност
 10. Осъществява всички видове сделки и права на управление и разпореждане с гори –общинска собствнеост, при спазване изискванията на Закона за горите;
 11. Организира добивът и разпореждането с дървесината от общински имоти, издава предварително позволение за извършване на сечи в общински горски територии и извън горски територии по Закона за горите и Закона за опазване на селскостопанското имущество.
 12. Издава и съблюдава спазването на забрана по чл. 124 от Закона за горите за горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни;
 13. Опазва горските територии от незаконни ползвания и увреждания и отговаря за предотвратяването и установяване на нарушения в горските територии за горските територии -  общинска собственост.
 14. Следи за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;
 15. Следи за спазването на противопожарните правила, а при пожар предприемат действия за неговото ограничаване и потушаване;
 16. Следи за появата на болести, вредители и други повреди;
 17. Сигнализира незабавно органите на Министерството на вътрешните работи при установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в горите, и съдействат за тяхното разкриване;
 18. Организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения, включени в общинската програма за опазване на околната среда;
 19. Издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, води и водни обекти - общинска собственост;