Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CK1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S46

Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.01.2022

Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в Община Брацигово служат за регулиране на звената при осъществяване на административното обслужване на потребители, както и за  регламентиране на характера и последователността на извършваните от тях дейности. 

Вътрешни правила по ЗОП
Дата на публикуване: 20.02.2024