Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.02.2022

Към Община Брацигово е създадено и работи 1 общинско предприятие - "Инфрастрой" ЕООД.

Инфрастрой" ЕООД е търговско дружество регистрирано в Агенция по вписвания.  Дружеството осъществява "водоснабдителни" и ”канализационни” услуги на територията на община Брацигово на крайните потребители. Осигурява безопасна и безаварийна работа на водоснабдителните и канализационните мрежи и прилежащите й съоръжения, гарантира безопасно и надеждно водоснабдяване до потребителите.

Форма и органи на управление:
Дружеството е с ограничена отговорност. Фирмата е с 100% общинско участие, управлявана от управител.

Основна дейност на фирмата:
Проектиране и строителство на жилищни и стопански  обекти, паркоустрояване и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустрояване и благоустрояване на населените места, поддръжка, ремонт, опазване и отчитане на всички съоръжения и водопроводни мрежи на територията на общината.

„Инфрастрой”ЕООД  изпълнява  следните дейности:

  •     Доставяне на вода на потребителите
  •     Отвеждане на отпадъчните води по канализационните мрежи
  •     Присъединяване на крайните потребители чрез СВО и СКО към ВиК мрежи и системи
  •     Производство на варобетонови и бетонови разтвори
  •     Услуги багер
  •     ВиК Услуги на населението
  •     Транспортни услуги
  •     Строително монтажни работи

 

Тримесечен отчет на Инфрастрой за 2023г.
Дата на публикуване: 25.05.2023