Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.01.2024
Последна актуализация: 22.01.2024

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на община Брацигово за 2024г.

На основание чл.84 , ал.6 от Закона за публичните финанси , чл. 44 , ал. 1 , т.8 от ЗМСА и чл. 17 от Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Брацигово

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2024 г.

Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местният бизнес, общински съветници, кметове и кметски наместник на населени места, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на община Брацигово да получат детайлна информация за разработване на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.

Предложения свързани с Бюджет 2024 г. и инвестиционна програма на общината ще се приемат на фронт - офиса на община Брацигово, както и на имейл: kmet@bratsigovo.bg до 17 ч. на 25.01.2024 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 26.01.2024 г. от 17.30 ч. в заседателната зала на Младежкия дом в град Брацигово , ул. Христо Смирненски №1.

С уважение ,

 

Надежда Казакова

Кмет на Община Брацигово