Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.02.2022

КУЛТУРА

 1. Подготвя и организира изпълнението на общинската културна програма и на международните, национални и местни конкурси, фестивали и други прояви, включени в него;
 2. Изготвя годишен културен календар;
 3. Участва във формирането и реализирането на държавната и общинска политика в областта на културата и духовното развитие, като изпълнява функциите, предвидени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за закрила и развитие на културата и други специални закони. Провежда форми и инициативи за разширяване обществената основа на развитие на културните процеси;
 4. Поддържа и постоянно актуализира информационна база данни за състоянието на всички културни институти и организации на територията на Общината;
 5. Подпомага и координира дейността на културните институти и на гражданите по създаването, разпространението и опазването на културните ценности, съхранението на паметниците на културата, традициите и обичаите;
 6. Осъществява финансирането на дейността на културните звена и институти, включени към общинския бюджет и такива на смесено финансиране с Министерство на културата;
 7. Съдейства за развитието на международния културен обмен;
 8. Подготвя годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината и  контролира нейното изпълнение;
 9. Предприема мерки за опазване на културно-историческото наследство съвместно с Министерството на културата;
 10. Координира и разработва проекти и програми и предложения до Общински съвет, договори, анекси и др. и участва в работата на постоянните комисии и изпълняване решенията на Общински съвет;
 11. Осъществяване местната политика на поддържане на търпимост и уважение между различните вероизповедания;
 12. Организират опазването на военните паметници;
 13. Създава обществено-експертните съвети и комисии по Закон за закрила и развитие на културата /ЗЗРК/ като  консултативни органи за определен срок;
 14. Организира и координира  осъществяването на политиката по опазване на културното наследство на територията на общината, като оказва съдействие при извършването на дейности по издирване, изучаване, опазване и популяризиране на културните ценности съобразно правомощията си, както и извършват други дейности, определени в Закон за културното наследство ;
 15. Създава обществен съвет за закрила на културното наследство като съвещателен орган към общината;
 16. Изпълнява правомощията на концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – общинска собственост;
 17. Предприема незабавни действия по обезопасяване на културното наследство по местонахождението на недвижимата културна ценност;
 18. Назначава комисия по реда на чл. 73 от Закон за културното наследство ;
 19. Извършва необходимите проектни, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност по реда на чл. 76 от Закон за културното наследство.

 

Културен Календар за 2022г.
Дата на публикуване: 21.02.2022