Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C36
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C34

Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.03.2022

Отдел "Общинска собственост и устройство на територията":

 • изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 • организира изработването на нови регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
 • извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове;
 • подготвя преписките по допълване на подземния кадастър и по частично изменение на регулационните планове;
 • проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;
 • издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите , предвидени в закон или друг нормативен акт;
 • подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
 • извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им;
 • заверява протоколите за откриване на строителна площадка;
 • осъществява контрол по строителството на територията на общината;
 • идентифицира административните адреси с планоснимачния номер по плана;
 • подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;
 • издава удостоверения по чл.54а от ЗКИР
 • поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, на кадастрални и регулационни планове и техните изменения и на на издадените строителни книжа;
 • поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
 • извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;
 • издава удостоверения в рамките на своята компетентност;
 • Провежда общинската политика по устройствено планиране на територията;
 • Организира и осъществява дейности по изработването, изменението и приемането на устройствените планове на територията на Общината;
 • Подпомагане дейността на административните органи по Закона за устройство на територията (ЗУТ), осигурявайки им становища, които да доведат до издаване на мотивирани и законосъобразни актове, както и подготвя проекти на административни актове по ЗУТ.
 • Провеждане процедури по обявяването на изработените и одобрените подробни устройствени планове;
 • Организиране разработването и актуализирането на наредби по прилагането на ЗУТ в съответствие с изискванията му;
 • Извършване проверки по жалби и сигнали на граждани и юридически и съставяне на констативни актове съгласно ЗУТ при установяване на нарушения и актове по Закона за административните нарушения и наказания.
 • Изготвя проекти на становища, доклади, предписания, удостоверения и административни актове, които докладва на началник отдела и главния архитект;
 • Подготвя докладни до Общинския съвет;
 • Осигурява участие в специализирани комисии на общината и общинския съвет;
 • Предоставя разрешения за изработване на подробни устройствени планове;
 • Поддържа архив;
 • Изготвя  ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината;
 • Участва в комисии по изготвянето на  на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения в изрично предвидените в закона случаи.