Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.03.2022

арх. димитър Боюклиев

Главен архитект на Община Брацигово е арх. Димитър Боюклиев

Tелефон за контакт: 03552/ 2065, вътр. 108
имейл: arhitekt@bratsigovo.bg

Приемно време: Всеки вторник и сряда от 9 ч. до 16 ч.

Биография:
Роден на 10.03.1983 в гр. Пазарджик.
Средното си образование е завършил в МГ “ К.Величков” гр. Пазарджик с профил Математика и Информатика.

Висшето си образование завършва в УАСГ гр.София, специалност „Архитектура” в катедрата по "Интериор и Дизайн" с ръководител арх. Калин Тихолов;
Работил е като проектант в частният сектор, като печели много награди в архитектурни конкурси, както и много реализирани архитектурни проекти;

От 2012г. до 2016г. е Главен архитект на община Батак; 
От 2020г. е Главен архитект на община Брацигово до момента;
От 2021г. е Главен архитект на община Белово до момента;

Правомощия, функции и отговорности на главния архитект на общината:

 1. Главният архитект отговаря за устройството на територията на община Белоградчик, като провежда ефективно общинската политика и стратегия в областта на общественото строителство и стратегията в областта на устройството на територията при стриктното спазване на ЗУТ и другите закони в страната;
 2. Ръководи архитектурно-художественото ; oформление, комплексното и хармонично изграждане на жизнената среда, съхранение на архитектурно-историческото и културно наследство и опазване на сградния фонд, синтеза на архитектурата и другите изкуства;
 3. Осъществява функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината, координиране и контролиране на дейността на звеното, създадено в съответната администрация за изпълнение на функциите и задачите по устройството на територията, и издава административни актове съобразно правомощията му, предоставени от Закона за устройство на територията;
 4. Ръководи Експертния съвет по устройство на територията в община Белоградчик и привежда в изпълнение решенията им;
 5. Отговаря за процедирането на приети ПУП и др. ;
 6. Разработва и контролира изпълнението на общинските нормативни актове, съгласно ЗУТ;
 7. Издава разрешения за строеж;
 8. Произнася се по законността и издава Удостоверения за търпимост на сградите;
 9. Изготвя и одобрява устройствени схеми и планове и техните изменения;
 10. Одобрява схема за разполагане на преместваеми съоръжения, в съответствие със ЗУТ;
 11. Одобрява инвестиционни проекти и комплексни проекти;
 12. Издава скици (визи) за проучване и проектиране;
 13. Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти от ІV и V категория;
 14. Участва в комисии по определяне на терени, трасета и приемателни комисии за обекти.