Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

Правилник за дейността на ОбС Брацигово

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.03.2022

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 423 от 23.02.2018 г., изм. и доп. с Решение №478/30.05.2018 год. на Общински съвет – Брацигово, прието с протокол №32/ и изм. и доп. с Решение №32 от 31.01.2020 г. по Протокол №5/ и изм. и доп. с Решение №228 от 23.12.2020 г. по Протокол №18 /допълнен с Решение №282 от 26.03.2021 г. по Протокол №23/ и изм. и доп. с Решение №310 от 25.16.2021 г. по Протокол №26