Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.04.2023

Регистър на сдружения на собствениците

Регистър на съоръженията за минерални води

Регистър на Разрешенията за водовземане

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Регистър на обществените поръчки

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на общината

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост

Регистър на технически паспорти

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Списък на издадените общи административни актове

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на даренията

Регистър на категоризираните обекти в община Брацигово

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на концесиите

Регистър по приватизация

Регистри на търговските дружества с общинско участие

Регистър на военните паметници на територията на община Брацигово

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на учебните заведения в община Брацигово

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти

Регистър на социалните институции и услуги на територията на община Брацигово

Регистър на рекламно-инфрмационните елементи

Регистър на приетите решения от общински съвет

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем