Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкова сметка и кодове за вид плащане на местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.03.2022

Банкова сметка:
IBAN: BG 98 SOMB 91308430490044
BIC: SOMBBGSF


ОБЩИНСКА БАНКА АД ГР. ПЕЩЕРА
Код - патентен данък - 441400
Код - данък сгради и лихви данък сгради - 442100
Код - данък върху наследствата - 442200
Код - данък превозни средства - 442300
Код - такса битови отпадъци и лихви ТБО - 442400
Код - данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин - 442500
Код - други данъци - 443400
Код - Приходи от наеми на имущество - 444100
Код - Приходи от наеми на земя- 444200
Код - Такси за технически услуги - 448001
Код - Такси за административни услуги - 448007
Код - Туристически такси - 448012

Дарителска сметка:
IBAN: BG 98 SOMB 91308430490044
BIC: SOMBBGSF
ОБЩИНСКА БАНКА АД ГР. ПЕЩЕРА
Код - дарения от страната - 445100
Код - дарения от чужбина - 445200