Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.02.2022
  1. Координира провеждането на здравната политика на територията на Общината;
  2. Изготвя предложения до Общински съвет, свързани с дейности на Общината в сферата на здравеопазването;
  3. Координира и контролира дейността на Здравните кабинети към детските градини и училищата, включително и процесите по опазване и разширяване на материално-техническата база;
  4. Осъществява партньорски взаимоотношения със специализираните звена на  държавните институции, териториални структури на местно ниво при провеждане на здравната политика на Общината.
  5. Изготвя периодични отчети, анализи, информации и справки, свързани с дейността на общинското здравеопазване;
  6. Създава необходимите условия за изпълнение на противоепидемични мерки.
  7. Изготвя програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества;