Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2022

Кмет на община
е орган на изпълнителната власт в общината.

Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон.

В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА СА РЕГЛАМЕНТИРАНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ:

Чл. 44. (1) Кметът на общината:

 1.     ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2.     насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 3.     назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 4.     отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 5.     организира изпълнението на общинския бюджет;
 6.     организира изпълнението на дългосрочните програми;
 7.     организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
 8.     организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 9.     възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1. Той има право да отменя техните актове;
 10.     поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 11.     организира и ръководи управлението при кризи в общината;
 12.     председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
 13.     възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
 14.     изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 15.     представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 16.     осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 17.     утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 18.     изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.

(2) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

(3) Заповедите по ал. 1, т. 4 могат да се обжалват от началниците на съответните полицейски служби пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване.

(4) Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

(5) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

При отсъствие на кмета неговите функции се изпълняват от заместник–кмет на общината, определен със заповед за всеки конкретен случай.

Кметът на общината определя със заповед служителите от общинската администрация, които имат право да съставят актове за установяване на административни нарушения.


В изпълнение на своите правомощия кметът на общината:
1. Издава заповеди;
2. Прилага принудителни административни мерки;
3. Издава наказателни постановления.