Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.12.2021

С цел да допринесат за съхраняването на туристическите ресурси, като защитени местности, растителни и животински видове, исторически, археологически, културни паметници и занаяти, както и да се създадат по-привлекателна среда за развитие на екотуризма, местната власт и юридически лица с нестопанска цел правят опити да разработват и реализират различни проекти.
Общинското ръководство работи усилено по изграждането на туристически информационен център, който е крайно необходим за развитието на туризма в региона.

Общината разполага с всички необходими ресурси за развитието на селски и екотуризъм и прави всичко необходимо да подпомогне желаещите да се занимават с тези дейности.
Предстои изграждането на туристически информационен център, липсата на който е основна причина за неоползотворяване на високия туристически потенциал на общината. С неговото изграждане, с изградената добра хотелска база, с подобряване на туристическата инфраструктура и опита в съвместната дейност с практикуващи занаятчии, хотелиери, ресторантьори и организации, работещи в областта на туризма в Община Брацигово ще се осигурят необходимите условия и възможности за бързо развитие на туризма и превръщането му във водещ отрасъл на общинската икономика.
Също така географското разположение на общината в подножието на китните Родопи, и запазената възрожденска архитектура, създава още една възможност за надграждане и развитие на потенциала на туризма, който може да се яви като катализатор за структурното адаптиране и развитие на региона, както и да допринесе за развитието на съпътстващи туризма сектори.