Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.10.2022

© Цялото съдържание, свързано с политиката за защита за личните данни е предмет на авторско право на Европейски център по законодателство, с всички запазени права.
Забранено е копиране, възпроизвеждане, промяна, предаване, разпространение и съхраняване на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Европейски център по законодателство.
Разрешава се огласяване на съдържанието в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Данни за контакт с нас:

Община Брацигово, п.к. 4579 Брацигово, ул. „Атанс Кабов“ №6А, тел.: 03552/2065; GSM: 0893061361; адрес на електронна поща: kmet@bratsigovo.egov.bg, електронен адрес: www.bratsigovo.egov.bg

Защо събираме и съхраняваме информация за Вас:

Като администратор на лични данни събираме и съхраняваме информация за Вас в изпълнение на публичните ни функции, съгласно законите, подзаконовите нормативни актове и решенията на Общински съвет Брацигово.

Най-често обработваме лични данни:

 •     За да осигурим административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица и предоставим административни услуги;
 •     Да осигурим функционирането на администрацията;
 •     За да изпълним наше законово задължение свързано с осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите;
 •     За да подпомогнем работата на общинския съвет;
 •     За да подпомогнем или осигурим защита на уязвими групи от хора или отделни лица;
 •     За да организираме образователни, културни, спортни и други събития на територията на общината;
 •     За да организираме процеса по  провеждане на избори и референдуми на територията на общината;
 •     За да осигурим реализирането на различни проекти в които участва общината;
 •     За да реализираме социални програми и политики на общината;
 •     За да извършим статистически анализ на информацията;
 •     За да получим Вашето мнение и ни помогнете да изградим представа за това как работим и какво трябва да подобрим в нашата дейност.

Може да не сме в състояние да Ви предоставим услуга, освен ако нямаме достатъчно информация или съгласие да използваме тази информация.
Повече информация във връзка с целите, за които обработваме лични данни, може за получите от нашата Политика за защита на личните данни.

Какви лични данни обработваме:

Обработваме само толкова лични данни, колкото са ни необходими, за да изпълним нашите задължения и само за целите, за които сме ги събрали, като спазваме принципа „Необходимо да се знае“.

Видовете лични данни, които обработваме са свързани с всеки конкретен случай и могат да включват, но не само:

    Идентифициращи лични данни – трите имена, адрес, ЕГН, номер на лична карта,  възраст, семейно положение, родствени връзки и др.;
    Информация за трудова дейност, професионална биография;
    Информация за връзка - телефонен номер, имейл адрес;
    Визуални изображения, личен външен вид и поведение;
    Банкови данни, имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества и др.

Също така може да обработим някаква специална (чувствителна) информация, която е от значение за отделните случаи и може да включва някои, но не само:

    Данни за здравословното състояние;
    Генетични данни;
    Расов или етнически произход;
    Политически убеждения;
    Религиозни или други вярвания и др.;

Повече информация във връзка с категориите лични данни, които обработваме може за получите от нашата Политика за защита на личните данни и Съобщенията за поверителност за конкретна обработка.

На какво основание обработваме лични данни:

Най-често обработваме лични данни на законово основание, за да изпълним свое законово задължение. Например, за да осигурим административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица и предоставим административни услуги; да изпълним наше законово задължение свързано с осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите; да подпомогнем работата на общинския съвет; да подпомогнем или осигурим защита на уязвими групи от хора или отделни лица; да организираме процеса по провеждане на избори и референдуми на територията на общината и др.

Обработваме лични данни и във връзка с възникнали договорни отношения между община Брацигово и отделни лица.

В някои случаи обработваме лични данни поради необходимост да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, както и в случаите, когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени.

Може да обработваме Ваши лични данни и на основание дадено от Вас съгласие за една или повече конкретни цели.

Повече информация във връзка с основанията за обработка на лични данни може за получите от нашата Политика за защита на личните данни и Съобщенията за поверителност за конкретна обработка.

Как защитаваме Вашите лични данни:

Всички лични данни, които обработваме са обект на строги мерки и процедури, за да се гарантира, че те не могат да бъдат достъпни или разкрити на всеки, който няма право на достъп до тях.

Разработили сме и прилагаме политики сигурност и процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни. Те дефинират нашите ангажименти и отговорности към личния Ви живот и обхващат редица области на информационната и технологичната сигурност. Ние предоставяме обучение на персонала, който обработва лична информация и предвиждаме дисциплинарна отговорност, ако се злоупотребява или не се полага правилна грижа за Вашата лична информация.

Извършваме оценки на поверителността при извършване на промени в процесите или системите, които съдържат Вашите лични данни. Оценяваме техническата сигурност на информационните ни системи.

Ще разследваме инциденти с данни, при които установим, че личните Ви данни могат да бъдат или са били оповестени неподходящо.  Ще ви информираме, освен ако не решим, че това ще представлява риск за Вас и ще информираме Комисията за защита на личните данни.  

Повече информация във връзка със защитата на личните данни може да получите като се запознаете с Процедура за действие при нарушаване сигурността на личните данни.

Какви са Вашите права:

По принцип Вие имате право да поискате от нас:

    Да Ви предоставим информация за това какви данни обработваме за Вас;
    Да ви предоставим копие на вашите лични данни;
    Да коригирате грешките в личните Ви данни и да ограничите обработката;
    Да възразите срещу обработката, в зависимост от дейността и правното основание;
    Да поискате изтриване на личните данни, в зависимост от дейността и правното основание;
    Да оттеглите съгласието си, ако обработката се извършва на това основание;
    Да бъдете информирани за автоматизираното вземане на решения, включително профилиране.   

В нашите Съобщения за поверителност посочваме подробно Вашите права във връзка с конкретната обработка.

Когато е възможно ще се стремим да изпълним Вашето искане, но може да ни се наложи да съхраняваме или обработваме информация, за да спазим правно задължение или обществена задача.

Стремим се да гарантираме, че всички данни, които обработваме са верни. Възможно е да има ситуации, в които да откриете, че информацията, която съхраняваме, вече не е точна и имате правото да я коригирате.

Повече информация във връзка с упражняване на Вашите права може за получите като се запознаете с Процедура за упражняване на права на субектите на данни.

Вие имате право да заявите достъп до Вашите лични данни, както и да получите копие от тях.

Образец на искането за предоставяне на достъп до лични данни може да изтеглите от приложените файлове.

За упражняването на тези права, както и въпроси или притеснения относно обработката на Вашите личните данни, с изключение на правото на жалба, е необходимо да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка, което ще Ви предостави подробна информация за процедурите за упражняване на права от субекта на данните.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда:

Ако считате, че при обработката на лични данни сме нарушили Вашите права, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до компетентния Административен съд.